Privacyverklaring

Privacyverklaring

2ADDFootball respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geimplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegeven (Hierna ook: “De beheerder”): 2ADDFootball, gevestigd te Zicht 22, 9932 BN Delfzijl, Kvk-nummer: 83607811.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door 2ADDFootball. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geidentificeerd of identificeerbare persoon; als identificeerbaar wordt beschouw een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identicatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieen persoonsgegevens van u: Naam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s), geboortedatum/leeftijd.

Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor onze ledenadministratie en het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@2addfootball.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kope van een geldig identiteisbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciele aanbiedingen
U kunt commerciele aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@2addfootball.nl.

Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciele doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaaren is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot Allard Janssen, info@2addfootball.nl, +31 (0)6 104 704 24.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 1 augustus 2021 tot nader order.

Mogelijk gemaakt door WordPress | Thema: HoneyPress Dark door SpiceThemes